Juridische en Privacy verklaring

ASSURMIFID GEDRAGSREGELS/Zakenkantoor G Geerts-Maes Bvba


 

Ons kantoor respecteert de gedragsregels voor tussenpersonen

Wij werken in onze adviesverlening steeds op basis van een onpartijdige analyse. Deze analyse wordt gebaseerd op een toereikend aantal op de verzekeringsmarkt verkrijgbare verzekeringsoplossingen die beantwoorden aan Uw behoeften en verlangens. Wij vragen voorafgaandelijk dat U bevestigt ons nauwkeurig alle bekende omstandigheden en feiten meedeelt en die redelijkerwijze moeten worden beschouwd als gegevens die van invloed zijn op het uitwerken van een oplossing voor U en voor uw risico’s

U erkent dat dat deze gegevens overeenstemmen met de analyse van U behoeften en verlangens en dat U gewezen werd op de draagwijdte en de beperkingen van de verzekering

Voor al Uw vragen en problemen kan U terecht bij Zakenkantoor G Geerts-Maes bvba Polderstraat 27 9170 St Gillis Meerdonk tel 037734899 ggeerts-maes@portima.be

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de ombudsman van de verzekeringen

De Meeuwssquare 12 1000 Brussel tel +32 5475871 www.ombudsmanverzekeringen.be

Een lijst van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door het Fsma Congresstraat 12 1000 Brussel www.fsma.be

Onze contactgegevens ZAKENKANTOOR G GEERTS-MAES BVBA Polderstraat 27 9170 St-Gillis Meerdonk ondern nr be0431319210 tel 037734899 fax 037732603 fsma 012444

 1. VERPLICHTE INFORMATIE

Deze verklaring werd opgesteld in het kader van de wet van 27 maart 1995, die de verzekeringsdistributie regelt, en meer bepaald in functie van de informatieplicht die rust op de verzekeringstussenpersoon. Ze geldt voor rekening van ons kantoor waarvan de gegevens hierboven worden weergegeven.

Met deze verklaring willen wij de verplichtingen die de wet aan de verzekeringsdistributie oplegt op een positieve manier aanwenden, om onze klanten een optimale transparantie en beleidsopties aan te bieden

 1. KLACHTENREGELING

Mocht U om een of andere redenen ontevreden zijn over de werking van ons kantoor dan kan u beroep doen onze interne dienst klachtenbehandeling door middel van telefoon brief of email ggeerts-maes@portima.be

De ombudsdienst voor verzekeringen De meeuwssquare 35 1000 Brussel is de dienst indien U wenst een externe klacht in te dienen info@ombudsman.as

 1. BEHOEFTEN

Om Uw verzekeringsbehoefte in kaart ter brengen werken wij voor verschillende soorten verzekeringsproducten en maatschappijen. In ons kantoor is er software beschikbaar waarmee wij U uitvoerig kunnen informeren over voorwaarden en premies. U ontvangt steeds een schriftelijke offerte voor Uw risico dekking. Wij overlopen de risico s – de voorwaarden en de premies.

 1. LEVERANCIERS

De selectie van de maatschappijen waarmee wij samenwerken gebeurt op basis van de overeenstemming met de wettelijke verplichtingen waaraan deze maatschappijen moeten voldoen inzake solvabiliteit,rentabiliteit, de goede faam en de beschikbaarheid van vlotte uitgiftes en schaderegelingen. Ons kantoor beoordeelt jaarlijks alle maatschappijen waarmede wij samenwerken op basis van de kwaliteit van de diensten en producten, het productengamma, de vlotheid van de werking en communicatie, de samenwerking en de tevredenheid van de klanten. Samenwerking met maatschappijen kan worden stopgezet waardoor verplaatsing van de verzekeringscontracten kunnen worden plaatst naar andere maatschappijen mits uitdrukkelijk akkoord van de klant

 1. MARKTONDERZOEK

De verzekeringsoplossingen die wij U aanbieden komen tot stand via een onafhankelijk marktonderzoek dat verschilt naargelang het klantensegment, de behoeften en de risico s

Voor ondernemingen met meer dan 20 vte werknemers ontleden voor ieder polis en risico een gepersonaliseerd onderzoek op relevante verzekertingsmethodes en beschikbaarheid op de verzekeringsmarkt

Met de klant wordt hierover duidelijk gecommuniceerd vergezeld van een gemotiveerd keuzeadvies. Drie jaarlijks wordt de portefeuille geevalueerd. Bij risicowijzigingen of markt evolutie zal ieder individueel risico worden getoetst

Voor verenigingen,kmo”s vrije beroepen zelfstandigen tot en met 19 vte werknemers werken wij met de focus op het totaalpakket rerkeninghoudend met de aard en activiteit van de onderneming en de eraan verbonden risico s

De gekozen oplossingen worden regelmatig getoetst aan de marktevoluties, in functie het verzekeringsrisico en de verzekeringspremies

Voor particulieren werken wij eveneens in functie van het totaalpakket en de behoeften van de klant.

Mededinging in de medeverzekering. Ons kantoor steunt het principe van de eerlijke concurrentie die ten goede komt aan de klant. Hiervoor volgen wij het akkoord gesloten tussen Assuralia en de federaties van verzekeringsmakelaars.

 1. WET OP DE PRIVACY

De verwerking van de persoonsgegevens is overeenkomstig art c van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december1998 hierna genoemd de privacywet noodzakelijk om te voldoen aan de informatieplicht. Conform de wet heeft U het recht op toegang en/of verbetering van deze persoonsgegevens die op U betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen in dit verband kan U bekomen bij de commissie voor de bescherming van de levenssfeer Waterloolaan 115 1000Brussel

7 .PRIVACYVERKLARING

Zakenkantoor G Geerts-Maes Bvba hierna genoemd kantoor neemt Uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Uw persoongegevens verwerken en gebruiken. Ze vormt een algemeen beleid van het kantoor op vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving conform de toepasselijke wetgeving waaronder de algemene verordering (GDPR)

Als verzekeringsmakelaar vervult mogelijk een dubbele rol op vlak van gegevensverwerking. Als verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op las we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij de behoeften van de verzekeringsmaatschappijen. Dit betekent dat wij ook de persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen waarmee wij samenwerken. De producten die wij aan U voorstellen en uw verklaring gaan wij enkel dieper in op de verwerking van Uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

de verantwoordelijke voor de verwerking van Uw gegevens is Zakenkantoor G Geerts-Maes bvba. Voor de vragen die verder gaan dan een eenvoudige inlichting kunnen wij U vragen U te identificeren om alzo de juiste informatie aan de juiste persoon te verstrekken. Dit kan door het voorleggen van Uw identiteitskaart of andere bewijskrachtige gegevens

b. Wanneer verzamelt ne verwerkt ons kantoor Uw gegevens

Het kantoor verwerkt en verzamelt Uw gegevens wanneer U contact opneemt met ons kantoor met het oog op advies over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomst, het verrichten van het voorbereidend werk met het oog op het sluiten van een verzekeringsovereenkomst(en) en het sluiten van een verzekertingsovereenkomst zelf. U kan ook op ons beroep doen of ons contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door U gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanner U op enige wijze contact opneemt zullen wij deze gegevens verwerken. Tot slot is het mogelijk dat wij Uw gegevens verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om voor U te bemiddelen en een overeenkomst te sluiten

c. Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor

Het kantoor verzamelt en verwerkt de gegevens die U ons naar aanleiding van contact met het kantoor meedeelt zoals bv Uw naam, Uw adres,Uw emailadres,Uw professionele gegevens, Uw btw nummer of dat van Uw vennootschap,Uw beroep.

Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten Uw verzekeringsbehoeften in te schatten. Dit gaat onder andere over persoonsgegevens, financiele gegevens,medische gegevens…etc. Uw gegevens worden enkel opgevraagd voor de verzekering waarvoor U beroep doet op ons kantoor tenzij anders aangegeven

Deze gegevens worden verzameld wanneer U documenten en/of formulieren manueel invult en ook wanneer U dit op een elektronische manier dit doet. Voor meer informatie over de verzameling en verwerking van de gegevens kan U terecht op ons kantoor.

d. Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor Uw gegevens

de doeleinde waarvoor wij gegevens verzamelen en verwerken zijn van diverse aard

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor het klantenbeheer hetzij manueel hetzij met de software van het kantoor, met name de aanvaarding het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van verzekeringsproducten van ons kantoor zelf. Deze verwerking zijn gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten enerzijds maar ook voor de prospectie met de Uw uitdrukkelijke toelating.

Naar leveranciers(verzekeringsmaatschappijen) toe verwerken wij deze gegevens naar leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opleggen.

Voor zover het gaat om prospecten(natuurlijke personen) die nog geen klant zijn van ons kantoor verwerken wij de gegevens voor doeleinde van direct marketing op basis van het belang van te kunnen ondernemen dit overeenkomstig de wet op de privacy.

Naar onze medewerkers verzamelen wij de gegevens voor het personeelsbeheer, loonadministratie en de sociale wetgeving ervan.

Onze website stemmen wij af op de inhoud en het gebruiksgemak voor de gebruikers. Daarnaast gebruiken wij Uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikkingstellen van een website en de inhoud ervan om U in staat te stellen gebruik te maken van de interactieve toepassingen van deze website.

e. Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens door ons kantoor

Wij verzamelen en verwerken de gegevens op basis van een contractuele relatie die wij met U hebben als gevolg van Uw aanvraag of verzoek in verband met een verder daaruit voortvloeiende overeenkomst alsook het gevolg van de vraag om U bij te staan in het beheer en de opvolging van Uw verzekeringsovereenkomsten die heb gesloten

De verwerking van niet noodzakelijke gegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijwillige informatie en gegevens. Hiervoor zorgen wij ervoor dat er tussen Uw en onze belangen een evenwicht bestaat en waarvoor U het recht hebt verzet tegen aan te tekenen.

Voor gevoelige-en gezondheidsgegevens kunnen wij Uw persoonsgegevens enkel verwerken en verzamelen mits Uw uitdrukkelijke toestemming.

f. Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dit neemt niet weg dat deze gegevens die te worden medegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie U een voorstel hebt ingediend of een contract gesloten . Het is mogelijk dat wij voor bepaalde diensten een beroep doen op derden ( experten -specialisten etc). In die gevallen kunnen Uw gegevens aan derden worden bezorgd onder toezicht en controle van ons kantoor .in bepaalde gevallen zijn wij verplicht bepaalde gegevens over te maken aan de wettelijke instanties. In beginsel worden de gegevens niet overgemaakt aan derde landen of internationale organisaties tenzij ervan deel uitmaakt en met Uw toestemming.

G; Uw rechten

De regelgeving kent U diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat U voldoende wordt beschermd. U kan zich ten alle tijden verzetten tegen het gebruik van Uw gegevens door ons kantoor. Wenst U niet op de hoogte te worden gehouden van de diensten van ons kantoor kan U dit melden hetzij schriftelijk hetzij per email.

U hebt het recht tot het inkijken van Uw gegevens en eventueel te laten verbeteren. Indie U het niet eens bent met de manier waarop wij Uw gegevensverwerking kan U steeds klacht indien bij de gegevensautoriteit Drukpersstraat35 1000 Brussel waar U ook terecht kan voor alle algemene vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens

H Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring(en) te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gemeld op de website van het kantoor

Datum van opmaak 24052018


 

Zakenkantoor G Geerts-Maes bvba is gehouden tot het naleven van de ASSURMIDFID gedragsregels en deelt U in dit verband volgende informatie mee:

 1. Aangeboden diensten

 1. Informatie van de verzekeringsbemiddeling

Zakenkantoor G geerts-Maes bvba biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die eruit bestaan in het adviseren, het voorstellen, het aanbieden, het verrichten van het voorbereidend werk, het sluiten of doen sluiten van de verzekeringsovereenkomsten in naam en voor rekening van het kantoor alsook het beheer van de contracten en het afhandelen van de schadegevallen en de briefwisseling ervan

 1. De takken van de verzekeringen die ons kantoor aanbied

Ongevallen –persoonlijke en arbeidsongevallen

Ziekte individueel en groep

Voertuigcasco met uitzondering van spoorwegmaterieel

Luchtvaarrisico

Casco binnen en zeeschepen

Vervoerde goederen, met inbegrip van koopwaar, bagage en andere

Brand en aanverwanten-natuurkrachten storm en hagel…

Andere schade aan goederen

Ba motorrijtuigen voor particulier en onderneming -transport

Ba Binnen-en zeeschepen

Algemene Burgelijke aansprakelijkheid voor particulier en bedrijf

Kredietverlening

Borgtochten en aval

Diverse geldelijke verliezen

Rechtsbijstand

Bijstandsverzekering

Levensverzekering niet verbonden met een beleggingsfondsen

Uitvaartverzekeringen

Levens-bruidschat- en geboorteverzekering verbonden met beleggingsfondsen

Kapitalisatieverrichtingen

Beheer van individuele en collectieve pensioenfondsen

Pensioenspaarverzekering-Vapz en aanverwanten Ipt

 1. Polisvoorwaarden

De belangrijkste algemene voorwaarden wordt ter beschikking gesteld op het eerste verzoek of via de website van de verzekeringsmaatschappijen

 1. Informatie over het belangenconflictenbeleid.

DE ASSURMIFID leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van de belangenconflicten. In de afzonderlijke nota

INFORMATIE BELANGENCONFLICTENBELEID van ons kantoor kan U meer informatie terugvinden en over hoe ons kantoor er een invulling aangeeft.

3;VERGOEDING

Voor onze diensten van de verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming; die deel uit maakt van de premie die U als klant betaald

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de desbetreffende verzekeringsonderneming of voor de bijkomende voor ons kantoor.

Er zijn ook klanten met wie bij een beheersovereenkomst afsluiten en die ons voor onze diensten een vergoeding betalen

Wet van 30 juli2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiele producten en diensten alsook van de bevoegdheid van het FSMA en diverse instellingen. Het Koninklijkbesluit van 21022014n de toepassing van de artikelen 27 en 28bis van de wet van 02 augustus 2002

Betreffende het toezicht van de financiële sector en diensten op de verzekeringssector. Het Kb van 21022014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten wat de verzekeringssector betreft.


 

I.Informatie over het belangenconflictenbeleid van ons kantoor

1.wetgevendkader

Vanaf 30 april 2014 zijn de assurmifid gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli2013 tot versterking van de bescherming van financiele producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het kb van 21 februari2014 over de regels voor de toepassing van artikel 28 bis van de wet van 02 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiele diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari2014 in vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling

2.Belangen conflicten

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geidentificeerd.

Volgende belangenconflicten kunnen zich voordoen in ons kantoor

Met verbonden personen en een klant

Tussen meerdere klanten onderling

Met verbonden persoon en meerdere klanten

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant kunnen worden geschaad als het gaat om

-situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies worden geleden ten koste van de klant

-situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of de transactie

-situaties met een financiele drijfveer om andere clienten te laten voorgaan

-situaties waarbij hetzelfde bedrijf las de client wordt uitgeoefend

-situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een ander persoon dat de client voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling

-situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10 % bezit in de stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsondernemingen

-situaties waarbij de verzekeringsondernemingen deelnemingen van minstens 10 % van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor bezitten

3.welke maatregelen neemt ons kantoor

De klant primeert in de maatregelen die wij nemen in ons kantoor

Er wordt een persoon aangesteld die verantwoordelijk is voor deze materie

Het gaat onder meer over

-interne instructienota s

Een aangepast verloningsbeleid

Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen met betrekking tot verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiele kenmerken kennen en in eerste instantie de clienten toe lichten

Een beleid dat het recht voorbehoud van ons kantoor om bij ontstentenis van een concreter oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverrichter aan te stellen met het uitsluitend doel de bescherming van de belangen van de klant te waarborgen

Een regeling in het ontvangen van voordelen in allerlei vormen

Het beleid dat erop toeziet dat alle informatie die ons verbonden personen vetrekken duidelijk, correct en niet misleidend zijn.

Indien noodzakelijk zal het beleid en de procedures inzake belangenconflicten aangepast en geactualiseerd worden

Transparantie van het belangenconflictenbeleid

Wanner er in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende waarborg zouden kunnen bieden; zal U door ons kantoor geinformeerd worden over de algemene aard en de gemotiveerde beslissing van het belangconflict zodat U een weloverwogen beslissing kan nemen. Ons kantoor bezorgt U op aanvraag alle informatie hierover.

ZAKENKANTOOR G GEERTS MAES BVBA

ONDERN NR 0431319210

FSMA012444